transcription


đăng 2 năm trước trước |6 chào giá

transcription

Trợ lý từ xa : chép lời từ file ghi âm or video

Vị trí

Tp. Thái Bình, Thái Bình, Việt Nam
Dịch vụ có thể làm từ xa
Deetask Deetask: Nền tảng kết nối người và việc