Transcription


đăng một năm trước trước |5 chào giá

Transcription

Hướng dẫn cụ thể công việc (cần làm những gì, thông tin cần xử lý)
Yêu cầu thêm với người thực hiện
Thời gian biểu hoặc hạn cuối giao bài 

Vị trí

G2QH+JM Bình Lục, Hà Nam, Việt Nam
Dịch vụ có thể làm từ xa
Deetask Deetask: Nền tảng kết nối người và việc