Nhân viên nhập liệu


đăng 3 năm trước trước |5 chào giá

Nhân viên nhập liệu

Nhập nội dung của 100 trang sách vào máy tính bằng Word. Giao trong 1 tuần và nhận tiền sau 1 ngày khi giao.
Dịch vụ được làm tại chỗ của chuyên gia
Dịch vụ được làm tại chỗ của khách hàng
Dịch vụ có thể làm từ xa
Deetask Deetask: Nền tảng kết nối người và việc