Người giao hàng


đăng 3 năm trước trước |0 chào giá

Người giao hàng

Giao hàng: Quần áo
Thời giạn: 15/9/2020-15/10/2020
Yêu cầu: Thời gian giao hàng từ 9h hàng ngày
Số lượng hàng không giới hạn
Dịch vụ được làm tại chỗ của chuyên gia
Dịch vụ được làm tại chỗ của khách hàng
Dịch vụ có thể làm từ xa
Deetask Deetask: Nền tảng kết nối người và việc