Marketing


đăng 3 năm trước trước |0 chào giá

Marketing

Kinh nghiệm, thái độ và khả năng giao tiếp tốt

Vị trí

Đ. Gò Dầu Hạ, Diên An, Diên Khánh, Khánh Hòa, Vietnam
Dịch vụ được làm tại chỗ của chuyên gia
Dịch vụ được làm tại chỗ của khách hàng
Dịch vụ có thể làm từ xa
Deetask Deetask: Nền tảng kết nối người và việc