Gia sư

80.000 ₫ Theo dịch vụ

đăng 3 năm trước trước |0 chào giá

Gia sư

yêu cầu 7.0+ và có kinh nghiệm dạy ielts, dạy tại nhà 1:1 trong khoảng 3-4 tháng. Hiện tại em đang ở mức 5.5-6.0 muốn aim 7.0

Thanh toán

80.000 ₫ Theo dịch vụ

Vị trí

Hà Nội
Deetask Deetask: Nền tảng kết nối người và việc