Full-stack Developer

4.000.000 ₫ Theo dịch vụ

đăng 3 năm trước trước |0 chào giá

Full-stack Developer

Front-end: Vue.js, Angular.
Back-end: Golang, PHP

Thanh toán

4.000.000 ₫ Theo dịch vụ
Thanh toán bằng tiền mặt
Thanh toán chuyển khoản

Vị trí

Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Deetask Deetask: Nền tảng kết nối người và việc