Đang tìm giáo viên kèm tiếng anh tại Hồ Chí Minh


đăng 3 năm trước trước |2 chào giá

Đang tìm giáo viên kèm tiếng anh tại Hồ Chí Minh

    Ai sẽ là người học? Sinh viên.    Tần suất học: Thường xuyên hơn.    Trình độ tiếng Anh hiện tại của bạn: Beginner.    Mục đích của việc học tiếng Anh: Để làm việc.    Tôi có thể học online.

Vị trí

Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Dịch vụ có thể làm từ xa
Deetask Deetask: Nền tảng kết nối người và việc