Angular developer

20.000.000 ₫

đăng 3 năm trước trước |0 chào giá

Angular developer

Take ownership of web development https://deetask.com;
Constantly develop, test, improve quality, UX and UI;
Raise questions, give proposals, analyze requirements;

Thanh toán

20.000.000 ₫
Thanh toán bằng tiền mặt
Thanh toán chuyển khoản

Vị trí

Vietnam
Dịch vụ có thể làm từ xa
Deetask Deetask: Nền tảng kết nối người và việc